Smoke Fairies

Taken at Oran Mor, Glasgow (24/01/11) Their debut album "Through Low Light…